Vuorovaikutuksen laadukkuus testivälineiden soveltamista olennaisempaa aistimonivammaisten henkilöiden kognition arvioinnissa.

Vuorovaikutuksen laadukkuus testivälineiden soveltamista olennaisempaa aistimonivammaisten henkilöiden kognition arvioinnissa.

Rinnekodin psykologi Emmi Tuomi on tutkinut aistimonivammaisten henkilöiden kognition arviointia vuorovaikutuksessa. Tutkimuksessa arvioidaan, miten psykologisia tutkimusmenetelmiä voidaan muokata kehitysvamman aste, aistivammat tai motoriset vaikeudet huomioiden, sekä millä tavoin kognitiiviset taidot tulevat esiin vuorovaikutuksessa.

– Tuloksista nousi esiin yllättäviäkin asioita, esimerkiksi vuorovaikutuksen sekä yksilöllisten mielenkiinnonkohteiden ja motivaation merkityksestä psykologisessa tutkimuksessa. Tuntoaistiin, keholliseen tutkimiseen ja kosketukseen perustuvan vuorovaikutuksen rooli on arvioinnissa erittäin suuri ja tulee esiin hyvin yksilöllisillä tavoilla, Tuomi kertoo tuloksista.

Tuomi toteaa myös, että tutkimuksen odotuksena oli löytää nimenomaan yleisiä periaatteita psykologisten tutkimusmenetelmien muokkaamiseen. Niiden sijaan johtopäätös olikin, että jokainen tutkimus on suunniteltava erittäin yksilöllisesti ja muun muassa vuorovaikutuksen laadukkuus tutkijan ja tutkittavan välillä on paljon olennaisempaa kuin testivälineiden soveltaminen.

Tuomi näkee, että hänen tutkimukselleen on ollut selkeä tarve, sillä vaikeimmin kehitysvammaisten ja aistimonivammaisten henkilöiden psykologinen arviointi on vähäistä, mikä johtuu pitkälti tutkimusmenetelmien puuttumisesta. Tästä syystä useinkaan ei tiedetä, millaisia kognitiivisia taitoja heillä on. Tuomen tutkimuksen tarkoituksena olikin tuoda esiin varhaisen vuorovaikutuksen elementtejä ja laadukkaan vuorovaikutuksen merkitystä kognition arvioinnissa.

Tutkimus on pääosin tarkastusvaiheessa ja julkaistaneen lisensiaattityönä kevään aikana. Artikkelien lisäksi tutkimustuloksia esitellään todennäköisesti useammassa tieteellisessä seminaarissa vuoden 2019 aikana. Aihepiirissä riittää vielä tutkimista ja Tuomen mielessä siintääkin jo seuraava tutkimus.

– Tarkoitukseni on jatkaa samasta aihepiiristä väitöstutkimusta. Jatkotutkimus käsittelee aistimonivammaisten henkilöiden ja heidän vuorovaikutuskumppaneidensa välistä vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. Tutkimusmenetelminä käytetään videoitujen vuorovaikutustilanteiden analysointia ja psykofysiologisia mittauksia, Tuomi paljastaa.

Teksti ja kuva: Johanna Haaga-Shrestha

Aivosäätiö myönsi Emmi Tuomen tutkimukselle Assessing cognition in interaction. A dynamic assessment approach to evaluate persons with multiple and sensory disabilities apurahan vuonna 2016 Rinnekodin kehitysvammatutkimusrahastosta. Rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja kehitysvammaisuuteen liittyvän tutkimuksen edistämiseen. Lue lisää https://aivosaatio.fi/apurahat/myonnetyt-apurahat/

Rinnekoti lahjoittaa 150 000 € Aivosäätiön Kehitysvammatutkimuksen alarahastoon, josta Aivosäätiö jakaa apurahoja kehitysvammaisuuteen liittyvän tutkimukseen. Kehitysvamma on elinikäinen, eli sen yhteiskunnallinen merkitys on todella suuri.

Lahjoituksen myötä haluamme panostaa tähän tärkeään tutkimusalueeseen ja samalla kannustaa myös muitakin tahoja tukemaan tutkimustyötä, sanoo Rinnekodin toimitusjohtaja Anu Kallio.

Rinnekoti on Aivosäätiön perustajajäsen. Aivosäätiö on yleishyödyllinen säätiö, joka myöntää apurahoja tutkimukseen useista eri rahastoista vuosittain. Tue tutkimusta ja tee lahjoitus www.aivosaatio.fi/lahjoita
Lahjoitus kehitysvammatutkimukseen, viitenumero 4035

Takaisin